Ochrona danych osobowych - ogólna klauzula informacyjna 

 
 

Szanowni Państwo!

           Realizując obowiązek legalności, rzetelności  i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Przysusze reprezentowane przez Starostę Przysuskiego – Przysucha  ul. Jana Pawła II 10 (dane kontaktowe)
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych(IOD) – Ewa Kujawiak (adres e-mail henryk.byzdra@kancelariakpg.pl) Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Starostwie Powiatowym w Przysusze osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji obowiązków lub uprawnień powiatu wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) oraz wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, spraw publicznych o charakterze powiatowym i innych spraw publicznych ustawowo przekazanych lub realizowanych na podstawie porozumień.
 5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to przede wszystkim:
  • przetwarzanie jest potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • przetwarzanie  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
  • przetwarzanie dane szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust 2 RODO.
  • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 6. Starostwo Powiatowe w Przysusze przetwarza dane niewymagające identyfikacji (art.11 RODO), w szczególności wizerunki osób, dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art.6 ust. 1 lit e:
  • w celu promocji powiatu na podstawie art.4 ust. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995), gromadzi się i rozpowszechnia dane ze spotkań, narad, konferencji, zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych.
  • w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia  na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995),  prowadzony jest monitoring wizyjny w obszarze przestrzeni publicznej  obejmującej obiekty budowlane i nieruchomości stanowiące własność starostwa oraz teren wokół.              
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu jego obowiązków prawnych poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, finansowych oraz pomocy prawnej.
  • instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.                     
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym, w innych warunkiem umownym, a w niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne. Wymogi i warunki oraz konsekwencje udostępnienia  danych osobowych są następujące:
  • wymóg ustawowy wynika z konieczności wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do  podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego;
  • warunek zawarcia umowy oraz wymóg umowny, wynikające z potrzeby przygotowania do zawarcia i wykonania umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy lub niewykonaniem umowy;
  • dobrowolne podanie danych, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 

Liczba odwiedzin : 535
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marian Niemirski
Czas wytworzenia: 2018-06-18 14:04:11
Czas publikacji: 2018-08-30 10:17:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak