Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Powiatu w Przysusze „Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja” 

 
 

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE
z dnia 15 lutego 2017 r.

                Na  podstawie  art.43 ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2016.353 ze zm. )

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że uchwałą Nr XVII/136/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. Rada Powiatu w Przysusze przyjęła
„Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja”

"Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2016 – 2019  z perspektywą do roku 2023  aktualizacja"

oraz

"Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego" zawierające uzasadnienie i informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę opinie właściwych organów oraz wnioski i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu

w formie papierowej:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pok. 43, w godzinach pracy od 800 do 1400,

w formie elektronicznej:

na stronie internetowej w Biuletynie Informacji  Publicznej Starostwa pod adresem bip.przysucha.pl.      

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU PRZYSUSKIEGO na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 aktualizacja

Data: 2017-02-21 14:21:40 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu przysuskiego

Data: 2017-02-21 14:21:40 Rozmiar: 249.4k Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 - aktualizacja

Data: 2017-02-21 14:21:40 Rozmiar: 1.84M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 695
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Matlakiewicz
Czas wytworzenia: 2017-02-21 14:21:40
Czas publikacji: 2017-02-21 14:21:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak