Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

Starosta Przysuski działając na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)

zawiadamia

że zakończyło się postępowanie dowodowe w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości pozostałych po spółce LKM Investment Sp. z o.o. z/s w Warszawie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 385, 854, 1171, 1296,  1243, 1371, 1214, 1342, położonych w Powiecie Przysuskim, gm. Wieniawa, obręb: Brudnów.

2017-11-17 17:54:58
Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Rudno, ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 703), po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudno (gmina Borkowice) w sprawie o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Rudno oraz ustalenie uprawnień do udziałów w tej wspólnocie gruntowej

2017-11-09 14:22:19
Pozwolenie wodnoprawne

                                                                         Przysucha 2017-11-02

ŚR-I.6341.15.2017.KZ

D E C Y Z J A 

         Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 7 i 7a, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1, 2 i 2b, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieniawa

2017-11-02 13:24:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek „J.S. Stachurscy” Stacja Paliw i Usługi Motoryzacyjne Spółka Jawna w Potworowie (ul. Łódzka 46, 26-414 Potworów) z dnia 16 października 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:45:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Odrzywół(ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół) z dnia 17 października 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Odrzywół pozwolenia wodnoprawnego                     

2017-10-25 11:43:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek „ATH Hernik” Spółka Jawna(ul. Kierzkowska 1, 26-600 Radom) z dnia 2 października 2017 roku (data wpływu wniosku do organu – 17 października 2017 roku) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:40:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Pana Szczepana Wójcika z dnia 5 października 2017 roku (data wpływu wniosku do tutejszego organu – 9 października 2017 roku)  wszczął postępowanie administracyjn w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:37:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

 

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Hortex Sp. z o.o. (ul. Mszczonowska 2, 02-377 Warszawa) z dnia 2 października 2017 roku (data wpływu wniosku do organu – 9 października 2017 roku)  wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:35:45
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

            Starosta Powiatu Przysuskiego działając na podstawie  art. 61 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) oraz art. 25e ust. 1 i 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2017.700 t.j.)

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości pozostałych po spółce LKM Investment Sp. z o.o. z/s w Warszawie, składającej się wymienionych poniżej z działek ewidencyjnych położonych w Powiecie Przysuskim, gm. Wieniawa, obręb: Brudnów:

2017-10-24 12:47:07
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

                                                                         Przysucha 2017-10-09

ŚR-I.6341.16.2017.KZ

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 7 i 7a, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1, 2 i 2b, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieniawa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 5 czerwca 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/7c/2007 oraz udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, Starosta Przysuski

2017-10-09 13:03:41
Do góry