Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Pozwolenie wodnoprawne

D E C Y Z J A 

         Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 7        i 7a, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze(ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha)

2017-12-29 14:51:39
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe

2017-12-12 09:54:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozowlenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że Starosta Przysuski na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze(ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha) z dnia 28 listopada 2017 roku (data wpływu wniosku do organu – 5 grudnia 2017 roku) wszczął postępowanie administracyjne

2017-12-08 14:01:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), że Starosta Przysuski na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze(ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha) z dnia 21 listopada 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne

2017-11-22 12:56:06
Zawiadomienie

Starosta Przysuski działając na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)

zawiadamia

że zakończyło się postępowanie dowodowe w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości pozostałych po spółce LKM Investment Sp. z o.o. z/s w Warszawie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 385, 854, 1171, 1296,  1243, 1371, 1214, 1342, położonych w Powiecie Przysuskim, gm. Wieniawa, obręb: Brudnów.

2017-11-17 17:54:58
Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Rudno, ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 8a ust. 1 i art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 703), po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudno (gmina Borkowice) w sprawie o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Rudno oraz ustalenie uprawnień do udziałów w tej wspólnocie gruntowej

2017-11-09 14:22:19
Pozwolenie wodnoprawne

                                                                         Przysucha 2017-11-02

ŚR-I.6341.15.2017.KZ

D E C Y Z J A 

         Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 2, 7 i 7a, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1, 2 i 2b, art. 135 pkt 1, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieniawa

2017-11-02 13:24:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek „J.S. Stachurscy” Stacja Paliw i Usługi Motoryzacyjne Spółka Jawna w Potworowie (ul. Łódzka 46, 26-414 Potworów) z dnia 16 października 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:45:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Odrzywół(ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół) z dnia 17 października 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Odrzywół pozwolenia wodnoprawnego                     

2017-10-25 11:43:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek „ATH Hernik” Spółka Jawna(ul. Kierzkowska 1, 26-600 Radom) z dnia 2 października 2017 roku (data wpływu wniosku do organu – 17 października 2017 roku) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2017-10-25 11:40:51
Do góry