Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami), że w dniu 22 grudnia 2015 roku Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2015 roku – uzupełniony w dniu 11 stycznia 2016 roku – wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2016-01-20 10:12:47
Obwieszczenie

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami), że w dniu 23 listopada 2015 roku Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Odrzywół(ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół) z dnia 20 listopada 2015 roku – po uzupełnieniu wniosku w dniu 11 grudnia 2015 roku – wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

2015-12-15 08:59:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 11 grudnia 2015 roku Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Odrzywół (ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół) z dnia 20 listopada 2015 roku – po uzupełnieniu wniosku w dniu 11 grudnia 2015 roku – wszczął postępowanie administracyjne

2015-12-11 15:17:38
Decyzja ŚL-I.6341.37.2015.KZ

Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze (ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha) z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Przysuskiego w dniu 19 października 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/16c/2007, Starosta Przysuski orzeka o zmianie decyzji własnej z dnia 19 października 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/16c/2007, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze pozwolenia wodnoprawnego napobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Przysusze (gmina Przysucha) przy ul. Targowej – składającego się ze studni nr P-1 i nr P-3 – dla potrzeb wodociągu komunalnego

2015-12-11 10:04:27
Decyzja - ŚL-I.6341.28.2015.KZ

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Arkadiusza Czerwińskiego

2015-11-27 11:23:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że Starosta Przysuski na wniosek Urzędu Gminy w Klwowie (ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów) z dnia 30 października 2015 roku (data wpływu wniosku do organu –  12 listopada 2015 roku, uzupełnienie wniosku – 24 listopada 2015 roku), wszczął postępowanie administracyjne

2015-11-25 13:47:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że zakończone zostało postepowanie dowodowe w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Przysuskiego w dniu 19 października 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/16c/2007, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Przysusze pozwolenia wodnoprawnegona pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Przysusze (gmina Przysucha) przy ul. Targowej – składającego się ze studni nr P-1 i nr P-3 – dla potrzeb wodociągu komunalnego.

2015-11-24 07:31:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że Starosta Przysuski na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze (ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha) z dnia 2 listopada 2015 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Przysuskiego w dniu 19 października 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/16c/2007, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Przysusze pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Przysusze (gmina Przysucha) przy ul. Targowej – składającego się ze studni nr P-1 i nr P-3 – dla potrzeb wodociągu komunalnego

2015-11-06 09:55:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że Starosta Przysuski na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu z dnia 24 września  2015 roku, znak: PZD.I.4131.2.9.2015 – przekazany do rozpatrzenia tutejszemu organowi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 12 października 2015 roku – po uzupełnieniu wniosku w dniu 2 listopada 2015 roku, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego

2015-11-06 09:53:00
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, w związku zart. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469), że zebrane zostały dowody i materiały w sprawie udzielenia dla Pana Arkadiusza Czerwińskiego pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Radomka na istniejącym jazie piętrzącym, zlokalizowanym w km rzeki 91+800 (108+109 wg systemu „Geo-Melio”), na pobór wód z rzeki Radomka dla potrzeb istniejących stawów rybnych o łącznej powierzchni 3,68 ha, zlokalizowanych na działkach o nr 2725, 2726, 2736, 2748, 2733, 2730, 2734, 2737, 2718, 2749/2 i 2747, położonych w miejscowości Janów (gmina Przysucha) oraz na zrzut wód ze stawów rybnych do rzeki Radomka w km 91+450 (107+759 wg systemu „Geo-Melio”), w okresie odłowów, w miesiącu październiku.

2015-11-04 12:54:00
Do góry