Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO OGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA DZIERŻAWĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZYSUSZE

  1. Przedmiotem ograniczonego przetargu ofertowego było:
  • oddanie w dzierżawę lub
  • oddanie dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego, położonej w Borkowicach powiat przysuski, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605/1, 605/2, 605/3, 606, 607, 607/1, 608/1, 608/3, 608/4,  609, 812/1, 812/2, 813, 849/1, 849/2, 849/3 o łącznej powierzchni 32,4000 ha, objętej KW RA1P/00024582/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-04-26 08:29:12
Informacja o wyniku pisemnego przetargu

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT W DNIU 28.03.2018 R.

2018-03-28 14:05:35
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Przysuski, reprezentujący Skarb Państwa
Ogłasza

publiczny przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z Zarządzeniem nr 484 Wojewody Mazowieckiego. Nieruchomość składa się z działki nr 2849/4 o powierzchni  0,14 ha, położonej w obrębie Skrzyńsko gm. Przysucha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RA1P/00014623/7, częściowo zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i stanowi część kompleksu przemysłowego, ogrodzonego i strzeżonego.                                  

2018-02-15 12:25:38
Ogłoszenie o pierwszym ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

2018-01-05 12:05:21
Informacja dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 8+221

2018-01-05 12:00:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2017-12-19 11:33:06
Wyniki konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że nie wniesiono uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-11-28 13:36:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku ze stwierdzeniem błędnych informacji zawartych w treści ogłoszenia zamieszczonego 31.10.2017r. na stronie bip.przysucha.pl i www.przysucha.pl wprowadza się w nim następujące zmiany:

2017-11-13 13:17:17
Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE ZMIENIONE - ZMIANY DOSTĘPNE POD ADRESEM http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,27316.html

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2017-11-13 13:15:57
Zaproszenie do konsultacji

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-10-27 08:49:34
Do góry