Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Przysuski, reprezentujący Skarb Państwa
Ogłasza

publiczny przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z Zarządzeniem nr 484 Wojewody Mazowieckiego. Nieruchomość składa się z działki nr 2849/4 o powierzchni  0,14 ha, położonej w obrębie Skrzyńsko gm. Przysucha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RA1P/00014623/7, częściowo zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i stanowi część kompleksu przemysłowego, ogrodzonego i strzeżonego.                                  

2018-02-15 12:25:38
Ogłoszenie o pierwszym ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

2018-01-05 12:05:21
Informacja dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 8+221

2018-01-05 12:00:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2017-12-19 11:33:06
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXIV sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2017-12-12 14:13:16
Wyniki konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że nie wniesiono uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-11-28 13:36:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku ze stwierdzeniem błędnych informacji zawartych w treści ogłoszenia zamieszczonego 31.10.2017r. na stronie bip.przysucha.pl i www.przysucha.pl wprowadza się w nim następujące zmiany:

2017-11-13 13:17:17
Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE ZMIENIONE - ZMIANY DOSTĘPNE POD ADRESEM http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,27316.html

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2017-11-13 13:15:57
Zaproszenie do konsultacji

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-10-27 08:49:34
Ogłoszenie

2017-10-10 12:34:19
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 09.08.2017 r. DO 11.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13:30

2017-08-08 12:55:39
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 01.08.2017 r. DO 04.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13,30

2017-08-01 09:39:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:22:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:20:38
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE

2017-06-06 14:55:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r

2017-05-23 13:47:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

 

 

2017-05-23 13:27:58
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Stosownie do art. 124 oraz art. 124a i 124b w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

STAROSTA PRZYSUSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o:

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji: ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej gmina Gielniów, w obrębie ewidencyjnym Stoczki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 176 o pow. 0,3800 ha. Celem dokonania czynności związanych z wykonaniem remontu oraz usunięciem z gruntu przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2017-04-28 08:59:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-07 09:18:38
Ogłoszenie ws. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Informujemy, że opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych należy od dnia 01.01.2017roku wnosić w kasie - Zespołu Obsługi Szkół w Przysusze, ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha lub banku BS Przysucha numer rachunku 97914500010004001920000028  podając na blankiecie wpłaty numer decyzji.

2017-01-12 20:39:10
Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy urzędu w dniu 23.12.2016 r.

Informujemy, że w dniu 23.12.2016 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

2016-12-20 13:25:39
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

2016-10-26 14:03:56
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

2016-10-25 13:57:55
Nabór na stanowisko referent w dziale technicznym PZDP w Przysusze

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG PUBLICZNYCH W PRZYSUSZE OGLASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w dziale technicznym

Szczegóły tutaj

2016-10-14 13:32:20
Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

Ogłoszenie  wyników otwartego naboru na Partnera/ Partnerów w Projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim etap II - instalacje pomp ciepła i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych oraz instancje PV dla budynków użyteczności publicznej.”

2016-10-07 13:35:09
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Przysusze  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej  do sprzedaży  stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Przysucha.

2016-10-07 10:41:40
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2016-08-30 10:29:46
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26408.html

2016-07-24 10:59:46
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26409.html

2016-07-24 10:57:22
Ogłoszenie o konkursie - nabór na stanowisko kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Szczegóły dostępne pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26400.html

2016-07-20 12:29:07
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków od km 0+000 do km 2+692 i od km 4+410 do km 8+190

2016-07-07 20:32:18
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 330W Ruszkowice - Zdonków - Ryków od km 3+440 do km 5+435

2016-07-07 08:38:26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. LUDWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE

2016-05-31 09:04:21
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W GOŹDZIKOWIE

2016-05-31 08:54:54
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego
w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego
w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-05-10 12:42:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie zadania publicznego w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-04-08 10:48:41
Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016r.

2016-04-01 08:37:42
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA
STAROSTY PRZYSUSKIEGO
z dnia 23.03.2016r
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2016-03-23 11:40:14
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016 r.
2016-02-23 11:56:33
Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „WSPARCIE NA START” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15.

2016-01-14 17:26:34
Do góry