Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu w Przysusze  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Przysusze

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego.

2018-09-18 12:03:28
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 5 września 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXVIII sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2018-08-28 14:28:58
Ogłaszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem nieruchomości

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 oraz art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

2018-08-28 09:51:55
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików 0+585 do km 8+221

2018-08-20 08:40:04
Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze

Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze.

2018-07-17 11:42:29
Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego

Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-07-17 11:41:20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PDD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ – PIŁKA NOŻNA WSRÓD MŁODZIEŻY POWIATU PRZYSUSKIEGO NA OKRES 2018 R.

2018-07-17 10:28:52
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczony przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem

ZARZĄD POWIATU PRZYSUSKIEGO

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

2018-06-04 13:58:37
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert

 na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

2018-05-30 10:19:56
Ogłoszenie o drugim ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt.4 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

drugi ograniczony przetarg ofertowy na:

  • dzierżawę lub
  • dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż
2018-05-29 12:57:05
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO OGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA DZIERŻAWĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZYSUSZE

  1. Przedmiotem ograniczonego przetargu ofertowego było:
  • oddanie w dzierżawę lub
  • oddanie dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego, położonej w Borkowicach powiat przysuski, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605/1, 605/2, 605/3, 606, 607, 607/1, 608/1, 608/3, 608/4,  609, 812/1, 812/2, 813, 849/1, 849/2, 849/3 o łącznej powierzchni 32,4000 ha, objętej KW RA1P/00024582/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-04-26 08:29:12
Informacja o wyniku pisemnego przetargu

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT W DNIU 28.03.2018 R.

2018-03-28 14:05:35
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Przysuski, reprezentujący Skarb Państwa
Ogłasza

publiczny przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z Zarządzeniem nr 484 Wojewody Mazowieckiego. Nieruchomość składa się z działki nr 2849/4 o powierzchni  0,14 ha, położonej w obrębie Skrzyńsko gm. Przysucha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RA1P/00014623/7, częściowo zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i stanowi część kompleksu przemysłowego, ogrodzonego i strzeżonego.                                  

2018-02-15 12:25:38
Ogłoszenie o pierwszym ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

2018-01-05 12:05:21
Informacja dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 8+221

2018-01-05 12:00:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2017-12-19 11:33:06
Wyniki konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że nie wniesiono uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-11-28 13:36:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku ze stwierdzeniem błędnych informacji zawartych w treści ogłoszenia zamieszczonego 31.10.2017r. na stronie bip.przysucha.pl i www.przysucha.pl wprowadza się w nim następujące zmiany:

2017-11-13 13:17:17
Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE ZMIENIONE - ZMIANY DOSTĘPNE POD ADRESEM http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,27316.html

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2017-11-13 13:15:57
Zaproszenie do konsultacji

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

2017-10-27 08:49:34
Ogłoszenie

2017-10-10 12:34:19
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 09.08.2017 r. DO 11.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13:30

2017-08-08 12:55:39
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 01.08.2017 r. DO 04.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13,30

2017-08-01 09:39:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:22:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:20:38
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE

2017-06-06 14:55:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r

2017-05-23 13:47:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

 

 

2017-05-23 13:27:58
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Stosownie do art. 124 oraz art. 124a i 124b w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

STAROSTA PRZYSUSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o:

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji: ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej gmina Gielniów, w obrębie ewidencyjnym Stoczki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 176 o pow. 0,3800 ha. Celem dokonania czynności związanych z wykonaniem remontu oraz usunięciem z gruntu przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2017-04-28 08:59:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-07 09:18:38
Do góry