Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się I sesja Rady Powiatu w Przysusze VI kadencji.

2018-11-13 14:12:56
Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu Senior+ w Borkowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom Senior+.

2018-11-13 13:18:21
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przysuskiego w roku 2019

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego  na ternie Powiatu Przysuskiego w roku 2019.

2018-10-30 12:34:40
PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA WEKSLI IN BLANCO

2018-10-22 15:01:28
INFORMACJA z rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

INFORMACJA

z rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

2018-10-19 09:20:35
INFORMACJA z przeprowadzonego drugiego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego

Zarząd Powiatu w Przysusze

INFORMACJA

z przeprowadzonego drugiego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na ogłoszony przetarg ofertowy nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 4 października 2018r.). W związku z powyższym zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

2018-10-18 07:37:35
Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że nie wniesiono uwag do projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

2018-10-16 14:26:21
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

2018-09-27 12:14:38
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu w Przysusze  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Przysusze

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego.

2018-09-20 11:06:59
Ogłaszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem nieruchomości

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 oraz art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

2018-08-28 09:51:55