Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam że w dniu 12 grudnia 2012r. zostało wszczęte na wniosek Zakładów Płytek Ceramicznych "Przysucha" SA w Skrzyńsku postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość, sklasyfikowanej zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) pod pozycja 3 pkt. 5 jako "Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca" - zlokalizowanej pod adresem: Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha.
2012-12-21 09:11:36
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod nr 103/2012

 Starosta Przysuski podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod nr 103/2012 - danych wniosku wniesionego w dniu 12 grudnia 2012r.przez Zakłady Płytek Ceramicznych „Przysucha” SA w Skrzyńsku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość, sklasyfikowanej zgodnie z załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) pod pozycja 3 pkt. 5 jako „Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca” - zlokalizowanej pod adresem: Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha.
2012-12-21 08:54:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2012 roku Starosta Przysuski na wniosek Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego "Mosty" - działającego w imieniu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie mostu drogowego na rzece Pilicy w km 88+200 w miejscowości Domaniewice wraz z drogami dojazdowymi i odcinkowym umocnieniem brzegu,
  2. wykonanie dwóch wylotów opadowych i roztopowych do rzeki Pilicy,
  3. odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanego mostu do rzeki Pilicy.
2012-12-17 12:23:19
DECYZJA NR AB.6740.2.297.2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 16 listopada 2012 r. zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na przebudowę dla Gminy Potworów, ul. Radomska 2a, 26-414 Potworów drogi gminnej w Potworowie ul. Stawowa od km 0+000 do km 1+275,00m działka nr 823/2, 924/1.
2012-12-10 08:29:31
DECYZJA NR AB.6740.2.295.2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 16 listopada 2012 r. zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na przebudowę dla Gminy Potworów, ul. Radomska 2a, 26-414 Potworów drogi gminnej relacji Kozieniec – Jabłonna od km 0+000 do km 1+391,00m – obręb Kozieniec gm. Potworów dz. nr 259/1, 776.
2012-12-07 08:26:39
DECYZJA NR AB.6740.2.293.2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. ze zm. ) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 16 listopada 2012r. zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na przebudowę dla Zarządu Powiatu – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52, 26-400 Przysucha drogi powiatowej Nr 3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko od km 0+548 do km 11+818,70 (kilometraż roboczy, od km 0+000 do km. 11+270,70) – obręb - Potworów dz. nr 1109, obręb - Rdzów dz. nr 203, obręb - Mokrzec dz. nr 256, 852, obręb - Wir dz. nr 400, obręb - Jamki dz. nr 188, obręb – Dębiny dz. nr 188, 1787/2.
2012-12-07 08:23:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Stanisława Zimróz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika wodnego, zlokalizowanego na działce o nr 28, położonej w miejscowości Zawada, gmina Przysucha oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (poprzez wykonany zbiornik wodny) z terenu stacji paliw płynnych, zlokalizowanej na działce o nr 28, położonej w miejscowości Zawada, gmina Przysucha.
2012-12-06 09:37:02
Obwieszczenie o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 aktualizacja"

 
2012-12-05 13:11:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu - Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Przysusze w sprawie udzielenia pozwolenia na  przebudowę drogi powiatowej Nr 3329W Potworów–Jamki – Skrzyńsko od km 0+548 do km 11+270,70 na działkach 1109 obręb Potworów , nr 203 – obręb Rdzów, nr 256, 852 – obręb Mokrzec, nr 400 – obręb Wir,  nr 188 – obręb Jamki, nr 188, 1787/2 – obręb Dębiny gm. Przysucha.
2012-11-19 21:57:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Potworów w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Potworów ul. Stawowa od km 0+000 do km 1+275  na działkach 823/2, 924/1 obręb Potworów.
2012-11-19 21:55:01
Do góry