Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze 

 

Zawiadamiam, że 11 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXII sesja Rady Powiatu w Przysusze.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Zapytania i interpelacje.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze za I półrocze 2017 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze za I półrocze 2017 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Przysusze i Staroście Przysuskiemu w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii  Powiatu Przysuskiego.
 10. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Przysusze do zawarcia porozumienia z gminami z terenu powiatu przysuskiego w zakresie  wspólnej realizacji projektu  polegającego na utworzeniu KLASTRA ENERGII POWIATU PRZYSUSKIEGO.
 11. Informacja Zarządu Powiatu o realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2017 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Informacja o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Powiatu w Przysusze.
 

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wochniak
Czas wytworzenia: 2017-10-05 07:57:24
Czas publikacji: 2017-10-05 19:20:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry