Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

 

 

 

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami)
 1. Rodzaj zadania – realizowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej w oparciu o posiadane obiekty sportowe
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania – 40 000zł.
  W 2016 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano - 50 000  zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  Ze zgłoszonych ofert zostaną wybrane najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
 4. Termin realizacji zadania –  30 listopada 2017 roku.
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – na 2017 rok" do dnia 16.06.2017 r.  godz. 1000  w Starostwie Powiatowym w Przysusze  Al. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha  pokój nr 32 (sekretariat)
  1. ofertę należy przygotować według następujących zasad:
   • formularz oferty należy opracować w języku polskim
   • oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny
   • nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi
   • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać "nie dotyczy"
   • podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
  2. wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
   • kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu
   • wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) ważny do 3 m-cy od daty wystawienia
  3. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany w ust. 4 i 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną) lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
  4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane     wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
  5. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
  6. Odpowiedzialność za dostarczanie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy poczty nie będą brane pod uwagę.
  7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do urzędu, ponosi wnioskodawca.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  Wybór oferty nastąpi do dnia 7.07.2017 r. w siedzibie tut. Urzędu, przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Przysusze.
  Kryteria oceny:
  1. Proponowane działania:
   skala działań, ich adekwatność do zidentyfikowanego problemu i potrzeb adresatów projektu, planowane metody, realność wykonania, ranga zadania. – 0-30 pkt
  2. Planowane rezultaty:
   realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne  –  0-30 pkt
  3. Kosztorys:
   adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, niefinansowy i finansowy wkład własny wnioskodawcy -  0-30 pkt
  4. Posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – ewentualne opinie i rekomendacje –-  0-10 pkt.
 

Załączniki

Formularz oferty

Data: 2017-05-23 13:44:59 Rozmiar: 75.44k Format: .docx Pobierz

Ramowy wzór umowy

Data: 2017-05-23 13:45:29 Rozmiar: 69.3k Format: .docx Pobierz

Formularz sprawozdania

Data: 2017-05-23 13:45:50 Rozmiar: 65.76k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 181
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marian Niemirski
Czas wytworzenia: 2017-05-23 13:27:58
Czas publikacji: 2017-05-23 13:27:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry