OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM 

 

Stosownie do art. 124 oraz art. 124a i 124b w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

STAROSTA PRZYSUSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o:

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji: ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej gmina Gielniów, w obrębie ewidencyjnym Stoczki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 176 o pow. 0,3800 ha. Celem dokonania czynności związanych z wykonaniem remontu oraz usunięciem z gruntu przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

 

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W ewidencji gruntów jako współwłaściciele nieruchomości figurują: nieżyjący Tadeusz Ścibak oraz jego żona Irena Ścibak. Spadkobiercy  po zmarłym Tadeuszu Ścibaku nie zostali ustaleni, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust.6 i 7 ustawy   o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywam następców prawnych Tadeusza Ścibaka s. Adama i Marianny oraz inne osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze ul. Al. Jana Pawła II 10 pokój nr 21, tel. 048-675-23-52 wew. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz zobowiązania do udostępnienia nieruchomości objętej ogłoszeniem.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 28.04.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przysusze,  na tablicy Urzędu Gminy w Gielniowie przy ul. Plac Wolności 75 oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przysusze.

 

Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojcieszczyk Danuta
Czas wytworzenia: 2017-04-28 08:59:34
Czas publikacji: 2017-04-28 08:59:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry